ОБЯВЛЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД София информира своите потребители, че на основание Решение №Ц-29 от 22.12.2023г., във връзка с решение №БП-Ц-5/30.06.2023г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2024г. ще се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги, както следва: 

УслугаЦена лв./Куб.м. без ДДС
Доставяне на вода на потребителите2,133
Отвеждане на отпадъчни води0,234
Пречистване на отпадъчни води0,969
Промишлени и други стопански потребители 
степен на замърсяване 11,194
степен на замърсяване 21,567
степен на замърсяване 32,272
Доставяне на вода с непитейни качества0,747