Политика за защита на личните данни

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – СОФИЯ

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – СОФИЯ, с ЕИК по БУЛСТАТ 832046330, с данни за контакт: София 1220, бул.“Рожен“ №15, интернет адрес: www.viksofbg.com, тел. 02/813 00 20 е администратор на личните данни на лицата, на които обработва тези данни при осъществяване на своята дейност.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от „ВиК” ЕООД – София , обработваме Вашите лични данни, как  осигуряваме тяхната защита и сигурност и какви са вашите информационни права.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от „ВиК” ЕООД – София длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт: телефон: 02 8130060, електронен адрес за кореспонденция: dpo@viksof.com 

За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:

  • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес:
    гр. София 1220, бул.“Рожен“ №15;
  • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: гр.София 1220, бул.“Рожен“ №15;
  • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: office@viksof.comdpo@viksof.com ;

Ако искате да запазите на хартия или електронно копие на тези съобщения, моля, отидете до края и използвайте бутона „Печат“.

Защо събираме и съхраняваме информация за Вас.

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на своята дейност по предоставяне на водоснабдителни услуги, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове. Най – често обработваме лични данни за да осигурим работата на дружеството и служители, за да изпълним наше законово или договорно задължение, да получим Вашето мнение и ни помогнете да изградим представа за това как работим и  какво трябва да подобрим в нашата дейност. Ние обработваме Вашите личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме повторно за несъвместими цели.

Какви лични данни обработваме.

Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

Видовете лични данни, които обработваме са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само: идентифициращи лични данни – трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта, информация за трудова дейност, професионална биография, информация за връзка – телефонен номер, имейл адрес, семейно положение: родствени връзки, трудова дейност: професионална автобиография, икономическа идентичност: имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др. 

Също така може да обработим специална (чувствителна) информация, която е от значение за отделни случаи, при спазване на всички условия за защита на тяхната цялостност, наличност и поверителност.

На какво основание обработваме лични данни.

Ние обработваме Вашите лични данни само при наличие на основание,  предвидено в Общия Регламент защита на личните данни. Най – често обработваме лични данни на договорно основание или за да изпълним свое законово задължение.

В някои случаи обработваме лични данни, за да реализираме легитимен интерес на дружеството. Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели, като сме осигурили възможност да оттеглите даденото съгласие по всяко време.

Образец на декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни можете на намерите ТУК

На кои лица обработваме лични данни.

В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не само: на служители и лица, чиито данни обработваме във връзка с изпълнение на договорно задължение, на физически лица, които са наши абонати или бъдещи абонати, както и на физически лица, представители на юридически лица, за същите случаи, на физически лица, във връзка с провеждане на обществени поръчки,  на лица, които са ни сезирали с молби, жалби, предложения и други подобни искания.

Как съхраняваме Вашите лични данни.

Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който отговаря на законодателството за защита на данните. Стремим се да поддържаме точната и актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни.

Как споделяме Вашите лични данни.

Ние не разкриваме на никого, без Ваше разрешение данни, които ни предоставяте извън случаите, в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна причина да смятаме, че несподелянето на информацията може да постави друго лице в риск. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това.

Най – често предоставяме Вашите лични данни на други публични органи поради законово изискване за това.

Ние може да разкриваме данни и когато това е необходимо за целите на предотвратяването и / или разкриването на нарушения или престъпления.

Ние няма да предадем за обработка никакви лични данни на трети лица, освен тези, които обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя и сме сключили с тях конкретно споразумение за това.

Може да разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим

риск от увреждане на дадено лице.

Ние ще Ви предоставяме допълнителна информация за това на кого споделяме Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.

Как защитаваме вашите лични данни.

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.

Разработили сме и прилагаме политики сигурност и Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.

Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи.

Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били  оповестени неподходящо.  Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.  

Какви са Вашите права.

Вие имате право да поискате от нас: да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас; да ви предоставим копие на вашите лични данни; да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката; да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание; да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание; да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание; да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.

В нашите Съобщения за поверителност посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка.

Когато е възможно ще се стремим да изпълним Вашето искане, но може да ни се наложи да съхраняваме или обработваме информация, за да спазим наше правно задължение.  

Стремим се да гарантираме, че всички данни, които обработваме са верни. Възможно е да има ситуации, в които да откриете, че информацията, която съхраняваме, вече не е точна и имате правото да я коригирате.

Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, както и да получите копие от тях, като за Ваше улеснение може да използвате изготвения образец на искането .

Образец на искането за предоставяне на достъп до лични данни може да изтеглите от ТУК

Повече информация във връзка с упражняване на Вашите права може за получите като се запознаете с Процедура за упражняване на права на субектите на данни. ТУК

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.

Промени в това съобщение за поверителност.

Ние непрекъснато преглеждаме и актуализираме това Съобщение за поверителност, за да отразим промените в случаи на необходимост, както и да спазим промените в българското законодателство. Текущата версия е обозначена с датата „последна актуализация“ в горната част на настоящото съобщение.