Цени

Цени на административни услуги

Уважаеми клиенти, „Водоснабдяване и канализация „ЕООД, София предоставя услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Софийска област.

Техническите услуги за присъединяване на нов имот към В и К мрежата се извършват в съответствие с установените процедури в дружеството, като се заплащат съгласно ценоразписа на „В и К“ ЕООД – София и Общите положения към него, в които е обяснен и регламентиран реда и начина на прилагане на цените.

Стъпките за присъединяване на нови обекти към В и К мрежата са следните:

  • издаване на изходни данни за проектиране на сградни В и К отклонения
  • съгласуване на проект за В и К отклонения
  • изграждане на ново сградно водопроводно отклонение
  • подписване на договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите (съгласно чл.84, от ЗУТ)

Необходимите документи, свързани с предоставянето на услуги по присъединяване на нов имот към В и К мрежата можете да получите от центъра за обслужване на клиенти или да изтеглите от нашата интернет страница на адрес: www.viksof.com

Заплащането се извършва при подаването на заявление за съответната услуга. За услуга на един и същи клиент за различни обекти се заявяват отделни поръчки.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Настоящия ценоразпис обхваща услугите, свързани с предоставяне на данни за проучване и проектиране, съгласуване на проекти, становища, които са от компетенцията на „В и К“ ЕООД – София. Желаните услуги могат да се заявят в центъра за обслужване на клиенти, като заплащането се извършва при подаване на заявлението за съответната услуга

2. За услуга на един и същи клиент за различни обекти се заявяват отделни поръчки.

3. Сроковете за изпълнение на услугите са както следва:

а) обикновена  –  до 15 работни дни

б) бърза –  до 7 работни дни

в) експресна  – до 3 работни дни

г) срокът за издаване на изходни данни за проектиране на В и К отклонения е 15 календарни дни, съгласно  Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня, следващ приемането на поръчката и изтича в края на последния ден, а когато последния ден е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

4. Пресъгласуване на работен проект по т.2.15. е налице, когато:

а) е изтекъл срокът, определен в чл.145, ал.4 от Закона за устройство на територията

б) проектът се внася отново за съгласуване поради отказано съгласуване при предходното му внасяне по технически причини – несъответствия на проекта с техническитете норми и стандарти. При последващото внасяне на проекта същият следва да бъде коригиран съобразно писмено дадените указания от „В и К“ ЕООД – София.

Цени на административни услуги на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – София в сила от 01.03.2022г.; всички цени са в лева

вид на услугатаобикновена обикнове-на с ДДСбърза бърза с  ДДСекспресна експресна с ДДС
 І. Изходни данни
1.1Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от „В и К“ мрежи за еднофамилни жилищни сгради, обществени сгради, производствени и стопански обекти с разход на вода за питейно битови нужди  до 2,0 куб.м./макс.ден.100,00120,00200,00240,00300,00360,00
1.2.Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от „В и К“ мрежи за многофамилни жилищни сгради, комплекс от жилищни сгради, обществени сгради, производствени и стопански обекти с разход на вода за питейно-битови и производствени нужди над 2,0 куб.м./макс.ден., както следва:                                                                                                      
1.2.1. – за водно количество от 2 до 5 м3/макс.ден. цената по т.1.1.се увеличава с 50%;   150,00180,00300,00360,00450,00540,00
1.2.2. – за водно количество от 5 до 10 м3/макс.ден. цената по т.1.1.се увеличава с 80%;       180,00216,00360,00432,00540,00648,00
1.2.3. – за водно количество над 10 м3/макс.ден. цената по т.1.1.се увеличава със 100%;200,00240,00400,00480,00600,00720,00
1.3Издаване на данни за прединвестиционно проучване – за проектиране на техническа инфраструктура- топлофикация, газификация, електро, телефонни и др. по една улица или участък до 1000м В и К мрежи120,00144,00240,00288,00360,00432,00
1.4Издаване на данни за прединвестиционно проучване – за проектиране на техническа инфраструктура- топлофикация, газификация, електро, телефонни и др. по една улица или участък над 500м В и К мрежи (към цената по т.1.3 се прибавя по 1/3 от нея за всеки 500м. над 500м)      
1.5Преиздаване на изходни данни поради изтекъл срок или настъпили градоустройствени промени – 50% от цената по т.1.1 и т.1.2      
1.6Издаване на данни за предварително проучване за наличните В и К мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план в обхват до 3 квартала (към цената по т.1.6 се прибавя по 1/3 от нея за всеки 3 квартала над първоначалните 3кв.)100,00120,00200,00240,00300,00360,00
 ІІ. Съгласуване на инвестиционни проекти и проекти за устройствени планове
2.1Съгласуване на стандартен работен проект за 1бр. сградно водопроводно или канализационно отклонение за еднофамилни жилищни сгради, обществени сгради, производствени и стопански обекти с разход на вода за питейно битови нужди  до 2,0 куб.м./макс.ден.90,00108,00180,00216,00270,00324,00
2.2Съгласуване на стандартен работен проект за 1бр. сградно водопроводно и 1бр. сградно канализационно отклонение за еднофамилни жилищни сгради, обществени сгради, производствени и стопански обекти с разход на вода за питейно битови нужди  до 2,0 куб.м./макс.ден.120,00144,00240,00288,00360,00432,00
2.3Съгласуване на стандартен работен проект за 1бр. сградно водопроводно или 1бр. сградно канализационно отклонение за  многофамилни жилищни сгради, комплекс от жилищни сгради, обществени сгради, производствени и стопански обекти с разход на вода за питейно-битови и производствени нужди над 2,0 куб.м./макс.ден., както следва:                                                     
2.3.1. – за водно количество от 2 до 5 м3/макс.ден. цената по т.2.1.се увеличава с 50%135,00162,00270,00324,00405,00486,00
2.3.2. – за водно количество от 5 до 10 м3/макс.ден. цената по т.2.1.се увеличава с 80%;162,00194,40324,00388,80486,00583,20
2.3.3. – за водно количество над10 м3/макс.ден. цената по т.2.1.се увеличава със 100%;  180,00216,00360,00432,00540,00648,00
2.4Съгласуване на стандартен работен проект за 1бр. сградно водопроводно и 1бр. сградно канализационно отклонение за многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, производствени и стопански обекти с разход на вода за питейно-битови и производствени нужди над 2,0 куб.м./макс.ден., както следва:                                                                                    
2.4.1.– за водно количество от 2 до 5 м3/макс.ден. цената по т.2.2.се увеличава с 50%;  180,00216,00360,00432,00540,00648,00
2.4.2. – за водно количество от 5 до 10 м3/макс.ден. цената по т.2.2.се увеличава с 80%;    216,00259,20432,00518,40648,00777,60
2.4.3. – за водно количество над10 м3/макс.ден. цената по т.2.1.се увеличава със 100%;  240,00288,00480,00576,00720,00864,00
2.5Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения с дължина на трасето до 200м90,00108,00180,00216,00270,00324,00
2.6Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения с дължина на трасето над 200м (към цената по т.2.4 се прибавя по 1/5 от нея за всеки 200м над 200м)      
2.7Съгласуване на проекти за улични канали, колектори и съоръжения с дължина на трасето до 200м96,00115,20192,00230,40288,00345,60
2.8Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения с дължина на трасето над 200м (към цената по т.2.6 се прибавя по 1/3 от нея за всеки 200м над 200м)      
2.9Съгласуване на проекти за улични трасета на топлофикация, газификация и кабелни трасета (ел., оптични и др.) и улици с дължина на трасето до 1000м90,00108,00180,00216,00270,00324,00
2.10Съгласуване на проекти за улични трасета на топлофикация, газификация и кабелни трасета (ел., оптични и др.) с дължина до 1000м с дължина на трасето до 1000м (към цената по т.2.8 се прибавя по 1/3 от нея за всеки 1000м над 1000м)      
2.11Съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и/или план за регулация (ПУП – ПЗ и ПР) до 2 бр.имота в обхвата на проекта 90,00108,00180,00216,00270,00324,00
2.12Съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и/или план за регулация (ПУП – ПЗ и ПР) над 2 бр.имота в обхвата на проекта (към цената по т.2.11 се прибавя 1/3 от нея за всеки 2 бр.имоти над 2 бр.)      
2.13Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект до 500м 90,00108,00180,00216,00270,00324,00
2.14Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект над 500м (към цената по т.2.13 се прибавя 1/5 от нея за всеки 500м  над 500м)      
2.15Пресъгласуване на работен проект поради изтекъл срок или последващо внасяне на проект за съгласуване поради отказ по технически причини (50% от цените в раздел ІІ)      
 ІІІ. Становища
3.1Становище за изработване на подробен устройствен план -план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПЗ и ПЗ) за 1бр.имот80,0096,00160,00192,00240,00288,00
3.2Становище за идеен проект за територия (предварителна предпроектна разработка, ОУП)300,00360,00600,00720,00900,001080,00
3.5.Становище от общ характер80,0096,00160,00192,00240,00288,00
 ІV. Контрол по време на строителството
4.1.Контрол от „В и К“ ЕООД – София при изграждане и свързване на връзка за вода или канал и издаване на формуляр за сответствие. Сключване на договор за предоставяне на В и К услуги за жилищни сгради 150,00180,00300,00360,00450,00540,00
4.2.Контрол от „В и К“ ЕООД – София при изграждане и свързване на връзка за вода или канал и издаване на формуляр за сответствие. Сключване на договор за предоставяне на В и К услуги за обществени обекти200,00240,00400,00480,00600,00720,00
4.2.Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи и/или канализация и участие в ДПК250,00300,00500,00600,00750,00900,00
4.3.Становище за въвеждане в експлоатация на сградни отклонения и участие в ДПК150,00180,00300,00360,00450,00540,00
 V. Други
5.1.Пререгистрация на абонат25,0030,0050,0060,0075,0090,00
5.2.Издаване на служебна бележка25,0030,0050,0060,0075,0090,00
5.3Издаване на дубликат -50% от цените на обикновените услуги      

Цени за ВиК услуги 2024г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД София информира своите потребители, че на основание Решение №Ц-29 от 22.12.2023г., във връзка с решение №БП-Ц-5/30.06.2023г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2024г. ще се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги, както следва: 

УслугаЦена лв./Куб.м. без ДДС
Доставяне на вода на потребителите2,133
Отвеждане на отпадъчни води0,234
Пречистване на отпадъчни води0,969
Промишлени и други стопански потребители 
степен на замърсяване 11,194
степен на замърсяване 21,567
степен на замърсяване 32,272
Доставяне на вода с непитейни качества0,747

Цени за прекъсване и възстановяване на водоподаването; всички цени са лв.

Утвърдените цени са без ДДС и влизат в сила от 22.06.2016г.

На основание чл.41 ал.3 от Наредба №4 от 14 септември 2004 година на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи

Цена за прекъсване и възстановяване на водопроводни услуги на нередовен абонат 280,30
Цена за прекъсване и възстановяване на водопроводни услуги на нередовен абонат с възстановяване на асфалт, тротоар и др.340,30
Цена за прекъсване и възстановяване на водопроводни услуги на нередовен абонат във водомерната шахта с демонтаж на водомера чрез затапване или монтаж на същия50,00
*Забележка: Когато разстоянието за прекъсване и възстановяване от сградата на ВиК до адреса на нередовния абонат е по-голяма от 15км цената се завишава с К=1.10, а когато е над 25км с К=1.20