За нас

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, бул. Рожен №15 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и 100% държавна собственост на капитала и принципал „Български ВиК холдинг“ ЕАД, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията по фирмено дело № 3685 от 1992 г. Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 169 768 лв.
Дружеството е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и други дейности, които не са забранени със закон.

Съгласно решение №РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София под номер 41, включваща 21 общини Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге и Сливница с 270 населени места (17 градове и 253 села).
С Допълнително споразумение №1 към сключения на 16.03.2016г. Договор № 92-00-1 с „Асоциацията по ВиК – Софийска област“, „ВиК“ ЕООД-София от 01.04.2019г. започна да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията и да предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Ботевград.

Съгласно сключения с „Асоциацията по ВиК – Софийска област“ в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София (АВиК) договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и писмо на МРРБ с изх. №91-00-46/09.06.2016 г., публичните активи са отписани от капитала на дружеството.
Задълженията за инвестиции по реконструкция и модернизация на съществуващите публични активи, формират дължимото възнаграждение за права за достъп до тези съществуващи активи.

В замяна на получените по силата на договора права на достъп за експлоатация на публичните активи и за таксуване на потребителите на обществената ВиК услуга, операторът поема ангажимент за задължителни инвестиции в конкретно определен размер (чл. 7.3., ал. (б) от договора). Доколкото договорът не предвижда заплащане с парични средства за получените от оператора права, то поетите ангажименти за задължителни инвестиции се явяват по същество възнаграждението, дължимо от оператора за получените от него права.

Обслужвана територия

Дружеството обслужва 7 059 м2 площ на територията на София – област. Софийска област е втората по големина на територията, след Бургаска област и на последно място по гъстота на населението на кв. км – 33,1 души на кв. км.

Софийска област е разположена в централната част на Западна България. Граничи с областите София – град, Монтана, Врачанска, Ловешка, Пловдивска, Пазарджишка, Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка, на запад със Сърбия. Областта има разнообразен релеф. Обхавaща части от Западна Стара планина, Същинска и Ихтиманска Средна гора, Рила, Верила планина, Плана, части от Софийска, Самоковска, Ихтиманска, Златишко – Пирдопска котловина.

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София е ВиК оператор на територията на 22 общини от Софийска облaст.
Общините Мирково, Челопеч и Чавдар са включени към технико-експлоатационен „ВиК“ район Златица, а община Антон и Копривщица към технико-експлоатационен „ВиК“ район Пирдоп. Селата Гуцал, Марица и Радуил от община Самоков са включени към технико-експлоатационен „ВиК“ район Долна баня. На всичките останали общини границите съвпадат с експлоатационните райони.

На територията на Дружеството всички основни селища са питейно – битово водоснабдени. Отделни махали, водещи се в момента като села (съгласно статистическите отчети всички селища се водят села или градове), са без централно водоснабдяване и се използват местни водоизточници, които не се контролират от Дружеството.

Сертификати:

 • Система за Управление на Качеството
 • Сертификат за Управление на Околната Среда
 • Система за Управление на Здравето и Безопасността при Работа

„ВиК“ ЕООД- София е асоцииран член на Камара на строителите в България.

Технически експлоатационни райони

Дружеството има регистрирани (17 седемнадесет) района със следните наименования:

 1. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Божурище.
 2. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Ботевград.
 3. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Годеч.
 4. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Горна Малина.
 5. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Долна Баня.
 6. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Драгоман.
 7. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Елин Пелин.
 8. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Етрополе.
 9. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Златица.
 10. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Ихтиман.
 11. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Костенец.
 12. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Костинброд.
 13. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Пирдоп.
 14. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Правец.
 15. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Самоков и ПСОВ Самоков.
 16. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Своге.
 17. Водоснабдяване и канализация – ЕООД София – район Сливница.