Инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в ПСОВ Самоков

Уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда към Регионалната инспекция по околна среда и водите за инвестиционно намерение за реализиране на инсталация за компостиране с местоположение ПИ с идентификатор 23481.7.170 по плана на с. Драгушиново