Заявление за съгласуване на проект за мрежи и съоръжения (електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация) ( Заявление 8 )