ВиК – София област започна масови проверки по сигнали на клиенти

ВиК – София област започна серия от проверки, по сигнали на клиенти, за изправността на водомерите на клиентите и анализ на количествата вода подавани към населените места и средноденонощното разпределение на консумацията. Данните от отчетите на водомерите ще бъдат сравнени с подадените към населените места водни количества, за да се установи до каква степен тези данни се припокриват и размера на търговски загуби.

Извънредната проверка започна във връзка с многобройни сигнали, получени от клиенти от населени места, засегнати от недостиг на вода през последния период на много сухо и горещо време. Подателите на сигналите твърдят, че питейна вода се ползва за небитови нужди и има обосновани съмнения за нерегламентирано използване на вода, особено през нощта.

ВиК – София област напомня на своите клиенти, че при установено нерегламентирано ползване на вода, съгласно действащата нормативна уредба (НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ), разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация при 6 часа потребление в денонощие, при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1,0 m/s.

Например:

  • Отклонение с диаметър 25 – 212 куб. м на месец, за период, от датата на последния отчет (което за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ е в размер на 501,17лв.(При цена 2,364 лв/куб.м с ДДС))
  • Отклонение с диаметър 32 – 344 куб. м на месец, за период, от датата на последния отчет (което за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ е в размер на 813,22лв.(При цена 2,364 лв/куб.м с ДДС))

*При липса на отчет се фактурира период от 12 месеца в съответствие с диаметъра на тръбата.

Клиентите, които ползват питейната вода за непитейни нужди или нерегламентирано, нарушават нормалния ритъм на водоподаването на съответното населено място, като освен безводие или ниско налягане за част от клиентите, компрометират експлоатационните характеристики на водопроводите и по този начин се причиняват аварии, които допълнително влошават нормалното водоснабдяване вътре в населените места.

Равнопоставеността на клиентите на ВиК дружеството е основен принцип на водоснабдяването в България и съответно водещ принцип в работата на ВиК – София област и дружеството предприема всички действия в тази насока.