ВиК София – област изпълни през 2023 г. 106 инвестиционни обекта и монтира 161 приходни водомера в експлоатационен район Божурище

Бяха завършени и 184 неотложни ремонта по ВиК съоръженията

Над 104 000 лв собствени средства инвестира ВиК София – област за подобряване на услугите в експлоатационен район Божурище през 2023 г. за изпълнение на 106 инвестиционни обекта и монтаж на 161 приходни водомера. За същия период, като нетложни, бяха изпълнени общо 184 ремонта по съоръженията на водопроводната мрежа на района.

В резултат на анализ на проблемите на водопроводната мрежа на район Божурище и възможностите за тяхното решаване, беше обърнато специално внимание на подобряване на състоянието и работните характеристики на съоръженията, свързани с водопроводната мрежа. Рехабилитирани и възстановени бяха 3 бр. сондажа за селата Пролеша, Хераково и Росоман. Извършена бе реконструкция на тръбната разводка на 3 бр. резервоари и на тях бяха монтирани водомери с дистанционно отчитане на входа на населените места, което дава възможност за мониторинг в реално време на подаваната към конкретното населено място вода и сравняване с фактурираните количества. Това е важна стъпка за управление на потреблението и контрол на неотчетените водни количества. ВиК София – област е монтирала в експлоатационен район Божурище общо 12 такива водомери с дистанционно отчитане, практически за всяко от селата.

През 2023 г. ВиК София – област рехабилитира в експлоатационен район Божурище общо 11 броя помпени станции и 6 броя хлораторни станции. За разширение и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа бяха завършени 25 инвестиционни проекта и изградени 46 сградни водопроводни отклонения. От изпълнените общо 184 бр. неотложни ремонти, 18 са на довеждащи водопроводи, 90 – на улични водопроводи, 43 – на сградни водопроводни отклонения. Останалите са на различни елементи от водопроводната мрежа като кранове, помпи, спомагателни съоръжения.

„Допреди десетина години град Божурище имаше много сериозни проблеми с водата, както и селата наоколо. Налягането беше толкова ниско, че баните в къщите се правеха в приземните етажи, защото нагоре вода не стигаше. Поставихме си за цел да подобрим нещата и постепенно изпълняваме целите си“, каза Атанас Петров, ръководител на експлоатационен район Божурище. „Най-голямото предизвикателство за Божурище е резултат от климатичните промени – пресъхват основни водоизточници за града, който се водоснабдява от 5 броя шахтови кладенци с дълбочина 12 метра. Решението е изграждане на нови кладенци и общината има проект за 8 кладенеца“, допълни ръководителят на района.

Цялото водоснабдяване на експлоатационен район Божурище се осъществява чрез кладенци, някои от които са с дълбочина до 120 метра, например тези в селата Пролеша, Хераково, Храбърско. Обслужването на такива съоръжения е сложно и изисква експертиза и професионално отговорен подход.

В есклоатационен район Божурище водата за питейно-битови нужди се  добива помпанжно, поради което приоритет за дружеството е постигане на енергийна ефективност. По план постепенно бяха подменени всички помпени агрегати със съвременни и така беше оптимизиран разхода на електроенергия в района. Основна задача на ВиК София – област в район Божурище остава и работа за намаляване на неотчетените водни количества, включително чрез мерки за мониторинг и контрол на водопотреблението и борба с нерегламентираните включвания към водопроводната мрежа.

През 2024 г. ВиК София – област ще продължи изпълнението на инвестиционна и ремонтна програма, която да осигури устойчиво експлоатационно състояние на съоръженията и подобряване на услугите. Дружеството цени високо сътрудничеството с община Божурище, които в качеството им на собственик на водопроводната мрежа, отделят специално внимание на състоянието на инфраструктурата за водоснабдяване и изградиха водопроводна мрежа на селата от общината. ВиК София – област ще продължи да работи с  местната власт в диалог, за подобряване на условията на живот и бизнес.