Важна информация за клиенти

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

На основание чл.2 ал.1 т.1 от Общите условия за предоставяне на В и К услугите, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение №ОУ-09 от 11.08.2014г., в качеството Ви на собственик /ползвател/ притежател на вещно право на строеж на имоти, сте  потребител на В и К услугите извършвани от дружеството ни. В изпълнение разпоредбите на чл. 5 т. 13 от Общите условия, Вие сте длъжни да уведомите в 30 дневен срок ВиК оператора /“Водоснабдяване и канализация” ЕООД София/ за всички настъпили промени по идентификацията – смърт на титуляра на партидата, смяна на собствеността  и др.

            На основание чл. 59, ал.1, т. 1 от Общите условия, като потребител на услугите е необходимо да се идентифицирате по следния начин:

  • юридически лица- с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и други данни по регистрация, лицето, което го представлява, ЕИК, банкова сметка, документ удостоверяващ правото Ви на собственст /ако имате такъв/.
  • физическите лица – с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за кореспондениця, телефон.

            На основание чл. 59, ал. 2  от Общите  условия, ВиК операторът ще Ви открие партида след подаване на Заявление по образец и представяне за справка на документи, съдържащи данни за идентификационните белези, подробно описани по-горе.

            С оглед на това, че към настоящия момент Вие не сте депозирали необходимите документи за откриване на партида, Вие не сте абонат на дружеството, поради което ще бъдем принудени да преустановим водоподаването към имота Ви.

            С настоящото Ви уведомяваме, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от 15.02.2021г., следва да представите необходимите документи и подадете Заявление по образец за откриване на партида във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София, бул. „Рожен”№15 или в техническите райони на дружеството към съответните общини.

            След изтичане на 30 /тридесет/ дневния гратисен период, ще дължите административна такса за пререгистрация на партида.

В случай, че “ВиК“операторът прекъсне доставянето на вода по Ваша вина, разходите по  възстановяването, ще бъдат за Ваша сметка.