Юрисконсулт

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – гр. София търси да назначи юрисконсулт

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Да притежава висше юридическо образование
  • Придобита юридическа правоспособност по ЗСВ
  • Успех от следването в ЮФ – не по-нисък от Много добър 5.00;
  • Минимум 2 години юридически стаж
  • Компютърна грамотност;
  • Необходими качества: инициативност и организираност (способност за изпълнение на поставените задачи по срокове и приоритет), отговорност към поставените задачи, желание за професионално развитие, способност за работа в екип, добри комуникационни умения, отлична теоретична подготовка в областта на търговското, облигационното, трудовото и административното право.

Необходими документи:

Кандидатите следва да представят:

  • 1. Копие на документи, удостоверяващи, че лицето притежава необходимата квалификация и опит за длъжността съгласно горепосочените изисквания;
  • Автобиография (със снимка) с описание на областите на правото, в които е натрупан опит от кандидата;
  • Мотивационно писмо.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

1. Подбор по документи – с оглед удостоверяване на съответствия с  изискванията за заемане на длъжността;

2. Интервю – с допуснатите до участие кандидати.

С одобреното лице ще се сключи трудов договор по заместване при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.

*Ако смятате, че нашето предложение е подходящо за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail: office@viksof.com