Технически сътрудник към отдел „Експлоатация ВиК мрежи, съоръжения и ПСОВ“

Нашето Дружество, в качеството си на оператор, се грижи да доставя непрекъснато чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини в София област. Повече за Дружеството може да прочетете на тук.

За да се развиваме и постигаме все по-добри резултати търсим да привлечем в екипа си амбициозни специалисти с желание за развитие и работа в екип.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага процесите свързани с експлоатацията на ВиК мрежите съоръженията и Пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води.
 • Взаимодействие със специалистите в Централно управление, както и с ръководителите на технически райони. Осъществява контакт с ръководители на други външни и териториални структури.
 • Следи за изпълнението на подписаните договори с абонатите, ползващи услугата „заустване на производствени отпадъчни води в населените места с или без пречистване“. Контролира изпълнението на законовите и нормативни изисквания свързани с дейността, като за целта и участва активно в извършването на контролни пробонабирания.
 • Разрешава проблеми възникнали в процеса на работа.
 • Извършва следене на изправността на измервателните устройства, отчитащи потребените водни количества на вход населено място. Води отчетност на показанията и метрологичната им годност.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно или висше образование

*Инженерно образование (ВиК инженер) или образование в сферата на екологията се считат за предимство.

*Позицията е подходяща и за хора без опит и стаж.

 • Познаване на основните нормативни документи:

-Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

-Закон за водите;

-Закон за устройство на територията;

-Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

 • Компютърна грамотност (MS Office) и други програми за работа и обработка на данни;
 • Умения за работа в екип, организационни способности, отговорност за извършена работа, инициативност и добри комуникационни умения.
 • Активен шофьор – Шофьорска книжка – категория В

Ние предлагаме:

 • Интересна и значима работа като част от разрастващ се екип от специалисти;
 • Обучение и надграждане на знанията;
 • Трудов договор на пълно работно време;
 • Дългосрочни трудови отношения;
 • Коректно възнаграждение и навременно заплащане;
 • Възможност за професионално израстване и повишаване на квалификацията.

*Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Ако смятате, че нашето предложение е подходящо за Вас, може да ни изпратите Вашата автобиография (CV) с прикачена снимка на e-mail: office@viksof.com

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.