Предложение за изменение на цените 2022-2026г.

На основане чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ЕООД, гр.София уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цените за регулаторен период 2022-2026г., както следва:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м2022 г.2023 г.2024 г.2025 г.2026 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   1,6381,6921,7591,7961,779
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            0,2110,2230,2380,2540,275
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води     
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 1,0881,0851,1751,3001,370
Промишлени и стопански    
степен на замърсяване 11,2361,2321,3341,4761,556
степен на замърсяване 21,7581,7531,8982,1002,214
степен на замърсяване 32,6602,6532,8733,1783,349
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества0,7090,7610,8210,8920,982