Последствия при неплатени задължения към „ВиК“ ЕООД – София

Начисляване на лихва

При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на ВиК оператора обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на ВиК оператора.

Посещение на адрес

Когато имате задължения към „ВиК“ ЕООД София и се забавите с изплащането им за период между 181 и 720 дни, ще бъдете посетени от наши служители. По време на посещението те ще Ви връчат „Покана за доброволно изпълнение“.

Съдебно събиране

В случай, че предходната стъпка „Посещение на адрес“ не доведе до изплащане на задължението, ще бъдат предприети съдебни действия срещу Вас.

Преустановяване на ВиК услуги

В случай на неплатени задължения и след предупрежденията посредством „Покана за доброволно изпълнение“, „ВиК“ ЕООД – София може да спре водоподаването към Вашия имот. Това се извършва чрез поставяне на заключващо устройство на първия спирателен кран или чрез прекъсване на водоподаването от точката на водовземане посредством изкопни дейности с багер.

Спрямо Чл. 40. (1) от Общите условия  При неплащане в срок от потребителя на дължима сума по издадена фактура, ВиК операторът има право да преустанови временно предоставянето на ВиК услуги на основание чл. 90 от Закона за задълженията и договорите, след осъществяването на следната процедура:
 1. В и К операторът изпраща на потребителя покана за доброволно плащане, връчена по реда на чл. 67. В поканата се указва и датата на преустановяване на предоставянето на В и К услугите, която не може да бъде по-рано от 15 дни след датата на получаване на поканата.

Възстановяване на Водоподаването

Ако в резултат на натрупани задължения се е стигнало до преустановяване на ВиК услуги възстановяването на услугите е възможно след като задължението бъде погасено и съответната такса за възстановяване бъде заплатена. В зависимост от начина на прекъсване и наличието на сключено споразумение за разсрочено плащане цената за възстановяване варира.

Имате въпроси или се нуждаете от помощ?

Не се колебайте да се свържете с нас. Готови сме да Ви съдействаме и да Ви предоставим необходимата информация.