Преграждане на река Батулийска за увеличаване водата на шахтов кладенец на помпена станция Батулия