Във връзка с реконструкция на жп линия се налага подмяна на участък от водопровод ПЕВП Ф110 и връзка със съществуващия тръбопровод. От фирмата изпълнител са поели ангажимент за приключване на дейностите в рамките на 3 часа.