Реконструкция на Водопровод по бул. „Трети Март“ ПЕВП Ф200, 280м