Експлоатационни райони обслужвани от Дружеството

Район Божурище

Гурмазово, Делян, Златуша, Бобен, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково, Храбърско

Технически ръководител  Телефон
Атанас Иванов Петров 0876416506