ОБЯВЛЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София информира своите потребители, че на основание Решение № БП-Ц-5 от 30.06.2023г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2023 г. ще се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

УслугаЦена
лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите1,970
Отвеждане на отпадъчни води0,193
Пречистване на отпадъчни води – битови и приравнените към тях потребители0,913
Пречистване на отпадъчни води – промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 11,125
степен на замърсяване 21,477
степен на замърсяване 32,142
Доставяне на вода с непитейни качества0,655