• гр.София, бул. Рожен №15; Понеделник - Петък 08:00 - 16:30 Обедна почивка 12:00 - 12:30
30Декември2019

Водата в Ботевград отговаря на изискванията за качество и се доставя напълно законно

 

Водата в Ботевград отговаря на изискванията за качество и се доставя напълно законно

 

Подаваната вода за  питейно-битови нужди на населението стига до хората след дезинфекциране и обеззаразяване

 

 

Питейната вода за населението на Ботевград и околните селища от язовир „Бебреш“ напълно отговаря на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Подаваните количества се дезинфекцират и задължително се обеззаразяват.

РЗИ – София област извършва редовен мониторинг и до днешна дата няма констатирани проби, които да не съответстват на изискванията за качество на питейните води.

От 1 април 2019 година ВиК обслужването на територията на община Ботевград премина към „ВиК“ ЕООД гр. София.

На 12 април 2019 година дружеството сключва договор с „Напоителни системи“ ЕАД – София клон за доставка на „условно“ чиста вода от язовир „Бебреш“ в размер до 2,5 млн. куб. м по водопровод ф426 и при необходимост – от байпасни връзки, изградени по тръбопроводите, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – София клон.

На 17 март 2017 г. от комисия се констатира, че водопроводът ф426 е в много лошо експлоатационно състояние и не може да провежда необходимите водни количества. При извършена проверка от „ВиК“ ЕООД гр. София след подписване на договора с „Напоителни системи“ ЕАД – София клон се установи, че водопроводът е компрометиран и негоден за доставка на питейна вода до Ботевград и околните селища. Затова е взето решение той да бъде бракуван, а за доставката на вода да се ползват байпасните връзки по тръбопровода на „Напоителни системи“ ЕАД - София клон.

Подаваната вода от язовир „Бебреш“ се заплаща редовно на „Напоителни системи“ ЕАД - София клон.

11Юли2019

Предложение за изменение на цените

„На основение чл.19 от закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ЕООД, гр.София уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за изменение на цените на предоставяните В и К услуги както следва:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,168

1,463

1,286

1,302

1,302

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,152

0,165

0,201

0,211

0,217

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

       

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

1,051

0,730

0,673

0,672

0,686

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

1,298

1,044

0,812

0,810

0,827

степен на замърсяване 2

1,807

1,209

1,121

1,119

1,142

степен на замърсяване 3

2,536

1,679

1,683

1,680

1,715

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

       

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

-

-

1,558

1,588

1,831

15Август2018

Район Златица

Район Златица

15Август2018

Район Елин Пелин

Район Елин Пелин

14Август2018

Електронна проверка на сметка

ВиК София област от днес стартира за своите клиенти услуга, с която предоставя възможност абонатите на дружеството сами да проверяват текущите си задължения.

button e inv2