На вниманието на жителите на кк. Боровец, община Самоков!

На база получен сигнал от жители на кк. Боровец за влошени качества на питейната вода, екипи на ВиК София Област извършиха проверка.

В сряда 08.02.2023г. е предприето почистване на напорните резервоари на ниска и висока зона.

Взети са проби за физико-химичен анализ.

Пробите от извършения анализ са в съответствие  с показателите, заложени в НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.