Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София работи в посока за задоволяване потребностите на населението в Софийска област от качествени водоснабдителни и канализационни услуги при запазване на социално поносими цени на тези услуги, както и справяне с неблагоприятните последици от климатичните промени, основно засушаването. Намаляването загубите на питейна вода и осигуряване качествено водоснабдяване на потребителите, чрез намаляване на прекъсванията на водоснабдяването, доставяне на чиста питейна вода с необходимото количество и налягане, е основна цел на дружеството ни. Постигането на тази цел е невъзможно при сегашното положение – стари и амортизирани водопроводи с изключително големи загуби на вода. Отстраняването на водопроводни аварии на крайно амортизираните водопреносни мрежи не дава очакваният резултат.

Към момента „В и К” ЕООД – София е възложител на изпълнението на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Искрец, община Своге”.

С изпълнението на обекта ще се реконструира вътрешната водопроводна мрежа на с. Искрец с обща дължина 15 764 м. с. Стойността на обекта е 5 052 405 лв.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване качеството на услугата водоснабдяване за населението чрез осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и по-добро качество на доставяната питейна вода, намаляване загубите на вода и опазване на водния ресурс, положителен екологичен ефект и подобряване на енергийната ефективност.


Реконструкция Искрец
Реконструкция Искрец
Реконструкция Искрец