Информация за жителите на град Ботевград

Технически район Ботевград към „ВиК“ ЕООД – София уведомява жителите на град Ботевград, че подаваната във водопроводната мрежа на град Ботевград вода е годна за питейно-битови нужди.

Към днешна дата като основен водоизточник се ползва р. Чешковица.

  • Посредством СКАДА система се следят постоянно в реално време показателите мътност и остатъчен хлор.
  • Извършват се ежедневни анализи на водата от язовир Бебреш, която вследствие на дъждовете беше с увеличена мътност. До седмица се очаква пълно избистряне на водата от язовира.

При констатиране на отклонения от изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ще уведомим потребителите.