Информация за жителите на гр. Златица, Община Златица

През Април 2022 година „ВиК“ ЕООД – София прие за
експлоатация и поддръжка изградените от Община Златица съоръжения –
канализационна помпена станция “ Златица“ и довеждащ колектор. Така бе
осигурено отвеждането на отпадъчните води от част от градската канализация
на град Златица към новоизградената КПС. Отпадъчните води от КПС се
заустват в ПСОВ „Пирдоп“.
Чрез тази инвестиция от страна на Община Златица се приближаваме към
изпълнение на европейските изисквания към отпадъчните води от населените
места, постъпващи в канализационните системи, преди заустване, да бъдат
предмет на вторично или на еквивалентно пречистване, като се регламентират
емисионни норми за отпадъчните води, зауствани от селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води.

Услугата „Пречистване на отпадъчни води“ вече е достъпна за 693 абоната в
града ( 58 обществени и 635 домакинства).
*Точният брой на свързаните към канализационната помпена станция абонати
е установен чрез физическа проверка на място от страна на служителите на
дружеството и е съставен списък с имена на титулярите, абонатен номер на
съответния потребител и точен адрес.

Във връзка с услугата „Пречистване на отпадъчни води“, считано от
01.06.2023 г. в месечните фактури ще бъде начислявана сумата от 0,81 лв.
на кубичен метър за пречистване на отпадъчна вода на абонатите, които
я използват.

Схема на улиците по които абонатите, използват услугата „Пречистване на отпадъчни води“