Информация за клиенти 26.08.2022г.

На вниманието на жителите на Община Своге!

По информация от РЗИ – Софийска област, към момента водните проби от гр.Своге и с.Свидня в два последователни дни отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, поради което водата може да бъде използвана и за питейни нужди от населението в тези две населени места.

Анализите на водните проби от с.Искрец и с.Церово все още не отговарят по микробиологични и химични показатели и не следва да бъдат използвани за питейни нужди. За тези населени места пробирането ще продължи и през почивните дни(27-28.08.2022г.), както и следващата седмица до получаване на два последователни резултата, отговарящи на изискванията на Наредба № 9.

За получените резултати ще ви уведомим своевременно.