Обща информация

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, бул. Рожен №15 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и 100% държавна собственост на капитала и принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията по фирмено дело № 3685 от 1992 г. Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 169 768 лв.
Дружеството е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и други дейности, които не са забранени със закон.

Съгласно решение №РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Минстъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - гр. София под номер 41, включваща 21 общини Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге и Сливница с 270 населени места (17 градове и 253 села).
Дружеството обслужва 6 552 км2 площ на територията на София - област, като е изключена територията на община Ботевград.

Съгласно сключения с "Асоциацията по ВиК - Софиййска област" в обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - гр. София (АВиК) договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и писмо на МРРБ с изх. №91-00-46/09.06.2016 г., публичните активи са отписани от капитала на дружеството.
Задълженията за инвестиции по реконструкция и модернизация на съществуващите публични активи, формират дължимото възнаграждение за права за достъп до тези съществуващи активи.

В замяна на получените по силата на договора права на достъп за експлоатация на публичните активи и за таксуване на потребителите на обществената ВиК услуга, операторът поема ангажимент за задължителни инвестиции в конкретно определен размер (чл. 7.3., ал. (б) от догоовра). Доколкото договорът не предвижда заплащане с парични средства за получените от опрератора права, то поетите ангажименти за задължителни инвестиции се явяват по същество възнаграждението, дължимо от оператора за получените от него права.

Обслужвана територия

Дружеството обслужва 6 552 м2 площ на територията на София - област, като е ключена и територията на община Ботевград. Софийска област е втората по големина на територията (7 059 кв. м), след Бургаска област и на последно място по гъстота на населението на кв. км - 35.9 души на кв. км.

Софийска област е разположена в централната част на Западна България. Граничи с областите София - град, Монтана, Врачанска, Ловешка, Пловдивска, Пазарджишка, Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка, на запад със Сърбия. Областта има разнообразен релеф. Обхавща части от Западна Стара планина, Същинска и Ихтиманска Средна гора, Рила, Верила планина, Плана, части от Софийска, Самоковска, Ихтиманска, Златишко - Пирдопска котловина.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - гр. София е ВиК оператор на територията на 22 общини от Софийска обалст.
Обищините Мирково, Челопеч, Антон, Копривщица и Чавдар са включени ъм технико - експлоатационните "ВиК" райони Златица и Пирдоп. На всичките останали 16 общини границите им съвпадат с експлотационните райони.

На територията на Дружеството всички основни селища са питейно - битово водоснабдени. 

На територията на Дружеството всички основни селища са питейно - битово водоснабдени. Отделни махали, водещи се в момента като села (съгласно статистическите отчети всички селища се водят села или градове), са без централно водоснабдяване; ползват се местни водоизточници, котио не се контролират от дружеството.

Технически експлоатационни райони

Дружеството има регистрирани 17 седемнадесет) района със следните наименования:
1. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Божурище.
2. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Годеч.
3. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Горна Малина.
4. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Долна Баня.
5. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Драгоман.
6. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Елин Пелин.
7. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Етрополе.
8. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Златица.
9. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Ихтиман.
10. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Костенец.
11. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Костинброд.
12. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Пирдоп.
13. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Правец.
14. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Самоков и ПСОВ Самоков.
15. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Своге.
16. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Сливница.                                                                                                                                                                                                17. Водоснабдяване и канализация - ЕООД София - район Ботевград.

Общините Мирково, Челопеч, Антон, Копривщица и Чавдар са включени към технико - експлоатационните ВиК райони Златица и Пирдоп. На всичките останали 14 обищни границите им съвпадат с експлоатационните райони.