Цени за В и К услуги 2021г.

     

       На основание чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл.28 (2) от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.София уведомява своите потребители, че с Решение на Комисията за енергийно и водно регулиране № Ц-46 от 30.12.2020г. за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги са утвърдени цени на В и К услуги за 2021г., считано от 01.01.2021г., както следва:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,271

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,203

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,664

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

0,801

степен на замърсяване 2

1,106

степен на замърсяване 3

1,535

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

1,239