Цени на административни услуги

1. Настоящия ценоразпис обхваща услугите, свързани с предоставяне на данни за проучване и проектиране, съгласуване на проекти, становища, които са от компетенцията на "ВиК" ЕООД - София. Желаните услуги могат да се заявят в центъра за обслужване на клиенти, като заплщането се извършва при подаване на заявлението за съответната услуга.
2. За услуга на един и същи клиент за различни обекти се заявяват отделни поръчки.
3. Срокорете за изпълнение на услугите са както следва:
а) обществена поръчка - 20 работни дни;
б) бърза поръчка - 10 работни дни;
в) експресна поръчка - 5 работни дни
г) срокът за издаване на изходни данни за проектиране на ВиК отклонения е 15 календарни дни, съгладно Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водаснабдителните и канализационни системи.
Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня, следващ приемането на поръчката и изтича в края на последния ден, а когато последния ден е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.
4. Пресъгласуване на работен проект по т.2.14. е налице, когато:
а) е изтекъл срока, определен в чл.145, ал.4 от Закона за устройството на територията или
б) проектът се внася отново за съгласуване поради отказано съгласуване при предходното му внасяне по технически причини - несъответствия на проекта с техническите норми и стандарти. При последващото внасяне на проекта същият следва да бъде коригиран съобразно писмено дадените указания от "ВиК" ЕООД - София.

 Цени на административни услуги на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - София в сила от 01.07.2013 г.

№  вид на услугата обикновена  обикновена с ДДС  бърза  бърза с ДДС  експресна   експресна с ДДС
   I. Изходни данни       
 1.1.  Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от "ВиК" мрежи   100.00 120.00  200.00 240.00  300.00  360.00 
 1.2.  Издаване на данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на техническа инфраструктура - топлофикация, газификация, електро, телефони и др. по една улица или участък до 1000 м. ВиК мрежи 120.00  144.00  240.00  288.00  360.00  432.00 
 1.3.  Издаване на данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на техническа инфраструктура - топлофикация, газификация, електро, телефонни и др. по една улица или участък над 1000 м. ВиК мрежи (към цената по т. 1.2 се прибавя по 1/3 от нея за всеки 1000 м. над 1000 м.)            
 1.4.  Преиздаване на изходни данни поради изтекъл срок или настъпили градоустройствени промени  60.00 72.00  120.00  144.00  180.00  216.00 
 1.5.  Издаване на данни за предварително проучване за наличните ВикК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план в обхват до 3 квартала  100.00 120.00 200.00 240.00 300.00 360.00
   II. Съгласуване на инвестиционни проекти и проекти за устройствени планове  
 2.1.  Съгласуване на работен проект за 1 бр. сградно водопроводно или канализационно отклонение  90..00 108.00 180.00 216.00  270.00  324.00 
 2.2.  Съгласуване на стандартен работен проект за 1 бр. сградно водопроводно или канализационно отклонение  120.00 144.00  240.00  288.00  360.00  432.00 
 2.3.  Съгласуване на проекти с по - голям брой от стандартния (към цената по т.2.2 се заплаща цената по т. 2.3. за всяко следващо отклонение над стандартния брой 40.00  48.00  80.00  96.00  120.00  144.00 
 2.4.  Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения с дължина на трасето до 200 м  90.00  108.00 180.00  216.00  270.00  324.00 
 2.5.  Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения с дължина на трасето над 200 м (към цената по т.2.4 се прибавя по 1/5 от нея за всеки 200 м над 200 м            
 2.6.  Съгласуване на проекти за улични канали, колектори и съоръжения с дължина на трасето до 200 м 96.00  115.20  192.00  230.40  288.00  345.60 
2.7. Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения с дължина на трасето над 200 м (към цената по т. 2.6. се прибавя по 1/5 от нея за всеки 200 м над 200 м)             
2.8.  Съгласуване на проекти за улични трасета на топлофикация, газификация и кабелни трасета (ел., оптични и др.) и пътища с дължина на трасето до 1000 м  90.00 108.00  180.00  216.00  270.00  324.00 
2.9.  Съгласуване на проекти за улични трасета на топлофикация, газификация и кабелни трасета (ел., оптични и др.) с дължина до 1000 м с дължина на трасето до 1000 м (към цената по т. 2.8 се прибавя по 1/5 от нея за всеки 1000 м над 1000 м)            
 2.10.  Съгласуване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и/или план за регулация (ПУП - ПЗ и ПР) до 3 бр. имота в обхвата на проекта 90.00  108.00  180.00  216.00  270.00  324.00 
 2.11.  Съгласуване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и/или план за регулация (ПУП - ПЗ и ПР) над 3 бр. имота в обхвата на проекта (към цената по т. 2.10 се прибавя по 1/3 от нея за всеки 3 имота над 3 бр.)            
 2.12.  Съгласуване на проект за подробен устройствен план - парцеларен плана на линеен обект до 500 м  60.00 72.00  120.00  144.00  180.00  216.00 
 2.13.  Съгласуване на проект за подробен устройствен план - парцеларен плана на линеен обект над 500 м (към цената по т.2.12 се прибавя 1/5 от нея за всеки 500 м над 500 м)            
 2.14.  Пресъгласуване на работен проект поради изтекъл срок или последващо внасяне на проект за съгласуване поради изтекъл срок или последващо внасяне на проект за съгласуване поради отказ по технически причини (50% от цените в раздел II)            
   III. Становища       
 3.1.  Становище за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПЗ и ПЗ) за 1 бр. имот 60.00 72.00 120.00 144.00 180.00 216.00
 3.2.  Становище за идеен проект за територия (предварителна предпроектна разработка, ОУП) 300.00 360.00 600.00 720.00 900.00 1080.00
 3.3.  Становище от общ характер 80.00 96.00 160.00 192.00 240.00 288.00
  IV. Контрол по време на строителството  
 4.1.  Контрол от "ВиК" ЕООД - София при изграждане и свързване на връзка за вода или канал и издаване на формуляр за съответствие. Сключване на договор за предоставяне на ВиК услуги за жилищни сгради 150.00 180.00 300.00 360.00 450.00 540.00
 4.2.  Контрол от "ВиК" ЕООД - София при изграждане и свързване на връзка за вода или канал и издаване на формуляр за за съответствие. Сключване на договор за предоставяне на ВиК услуги за обществени обекти, стопански постройки и обекти с нежилищно предназначение 200.00 240.00 400.00 480.00 600.00 720.00
 4.3.  Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи и/или канализация и участие в ДПК 250.00 300.00 500.00 600.00 750.00 900.00
 4.4.  Становище за въвеждане в експлоатация на сградни отклонения и участие в ДПК 150.00 180.00 300.00 360.00 450.00 540.00
   V. Други            
 5.1.  Пререгистрация на абонат 25.00 30.00 50.00 60.00 75.00 90.00
 5.2.  Издаване на служебна бележка  25.00 30.00 50.00 60.00 75.00 90.00
 5.3.  Издаване на дубликат -50% от цените на обикновените услуги