Процедура за техническите условия и реда за присъединяване на имоти към "ВиК" ЕООД - София

ПРОЦЕДУРА

За техническите условия и реда за присъединяване на имоти към водоснабдителните и канализационни системи на територията, обслужвана от "ВиК" ЕООД - София, съгласуване на устройствени планове, схеми и проекти, съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на становища за въвеждане в експлоатация на нови обекти.

Процедурата е изготвена на основание ЗУТ, Наредба №4/2004 г. "за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи" и Общите условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от "ВиК" ЕООД - София.

I. ИДХОДНИ ДАННИ:

1. Издаване на изходни данни за проектиране на сградни отклонения от "ВиК" мрежи:

Необходими документи:
- Попълнето заявление /по образец/;
- Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имонт - за сведение;
- Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план;
- Разрешение за поставяне - за преместваеми обекти (по смисъла на р. IX, гл. III от ЗУТ);
- Актуална скица на имота, издадена от техническа служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава;
- Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

 Възоснова на писменето заявление се извършва проучване за присъединяване и в срок от 15 работни дни се предоставят на възложителя изходните данни и условията за присъединяване, необходим за проектиране на водопроводното и/или канализационното отклонение и на сградната водопроводна/канализационна инсталация и/или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа, които включват:
- напор и експлоатационно водно количество в точката на присъединяване;
- схема с посочване на мястото на присъединяване и необходимите сервитутни зони на съорженията за присъединяване;
- изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната/отпадната вода;
- други специфични данни, необходими за проектиране на сградната водопровдна и/или канализационна инсталация или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежац

2. Издаване на данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на техническа инфраструктура: ВиК, газификация, електро, телефони и др.
Необходими документи:
- Попълнено заявление /по образец/;
- Картен материал - извадка от застроително - регулационния или кадастрален план с обозначен обхват на проучването - 2 бр.

 3. Идаване на данни за предварително проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план.
Необходими документи:
- Попълнено заявление /по образец/;
- Актуална скица на имота, издадена от техническа служба на общината, или общинска служба по земеделие и гори;
- Картен материал - извадка от казастрален или устройствен план, или от КВС за съответната територия;
- Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

Заявленията за издаване на изходни данни се подават в центъра за обслужване на клиенти в централбно управление от инвеститора или него законен представител.

Изходните данни се издават от отдел "Производствено - технически" като върху картния материал се нанасят съществуващите улични водопровод и/или канализация със съответните диаметри и материал на тръбата и в писмо, подписано от управителя се дават съответните указания и условия за проектиране на СВО/СКО или съществуващите водопровод и/или канализация.

Когато при изготвянето на изходните данни е констатирана техническа невъзможност за присъединяване на нови клиенти към съществуващите мрежи (липса на дебит и/или налягане или проводимост) или, че за прилежащите мрежи липсват съответните документи, удостоверяващи въвеждането им в експлоатация и е посочило мрежите като такива с неустановен статут, и в двете хипотези Дружеството ням ада съгласува инвестиционния проект относно сградните ВиК отклонения и в последствие няма да сключи Договор за присъединяване на недвижимите имоти и потребители на вода към водопроводните и/ли канализационните системи и за предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация с клиента.

 При липса на съществуващ уличен водопровод и/или канализация пред фронта на имота се издават изходни данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на уличен водопровод и/или канализация и не се сключва предварителен договор. Заинтересованато лице /физическо или юредическо/ е необходимо да сключи договор/писмо за възлагане със съответната община, на чиято територия се намира обекта, за проектиране и изграждане на мрежи на техническата инфраструктура. Предварителен договор в случая се издава след представяне на сключен договор с общината за изпълнение на уличен водопровод и/или канализация, или представяне на акт 15 (16) за обекта.

 При подаване на заявление се заплаща такса, съгласно действащия ценоразпис на дружеството.

II. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ:

1. Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове.
Необходими документи:
- Попълнено заявление /по образец/;
- Копие от издадени от "ВиК" ЕООД - София изходни данни;
- Проект за ПУП - ПР, ПЗ или ПП - 2 бр.
- Схема за водоснабдяване към ПУП - ПРЗ (при съществуваща възможност имота да се захрани с вода за питейно - битови нужди от съществуващи водоснабдителни съоръжения)
- Копие на актуалната скица на имота;
- Копие от разрешение за изготвяне на ПУП;
- Копие от документ за собственост - за сведение;
- Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

 При представен проект, разработен от лицензиран проектант, с изпълнени указания от "Изходни данни", проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със забележки" или "Съгласувам без забележки" на чертеж "ситуация", като забележките се изписват собственоръчно под печата и се издава съгласувателно писмо. Писмото се подготвя в отдел "ПТ" и се подписва от Управителя на дружеството.

2. Съгласуване на проект за сградно водопроводно и/или канализационно отклонение и сключване на Предварителен договор.
Необходими документи:
- Попълнено заявление /по образец/;
- Копие от издадени от "ВиК" ЕООД - София изходни данни;
- Работен проект 2 бр., съгласно гл. XII от Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Копие от работен проект на вътрешносградната ВиК инсталация§
- Актуално състояние на фирмата;
- Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

При представен проект, разработен от лицензиран проектант на основание "изходни данни" с изпълнени техническите и нормативни изисквания за проектиране на сградни ВиК отклонения проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със залебежки" или "Съгласувам без забележки" на чертежи: "ситуация", "надлъжен профил на отклонението" и "детайл на водомерната шахта", като забележките се изписват собственоръчно под печата. При съгласуван проект за сградно ВиК отклонение се сключва предварителен договор /по образец/, в който са указани техническите условия на присъединяването. Предварителния договор се издава в отдел "ПТ" и се подписва от Управителя. Издава се в два екземпляра - по един за всяка от страните.

Предварителен договор се издава в случаите:
А. При изграждане на нов обект
Б. При промяна на предназначението на обекта, извършване на преустройство, узаконяване, надстройка или пристройка към съществуващ обект без промяна на техническите параметри на водоснабдяване и отводняване и запазване на съществуващите СВО и СКО
В. При промяна предназначението на обекта, извършване на преустройство, узаконяване, надстройка или пристройка към съществуващ обект с промяна на техническите параметри на водоснабдяване и отводняване и необходимост от подмяна на съществуващите СВО и СКО

3. Съгласуване на проект за разпределителни ВиК проводи
Необходими документи:
- Попълнено заявление /по облазец/
- Копие от изадени от "ВиК" ЕООД - София актуални изходни данни;
- Работен проект 2 бр., съгласно гл.XII от Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Копие от сключен договор /споразумение или възлагателно писмо/ със съответната община, стопанисваща ВиК мрежи на територията за изграждане на обект на техниската ифраструктура.
- Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

 При представен проект, с изпълнени техническите и нормативни изисквания за проектиране на разпределителни ВиК проводи проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със забележки" или "Съгласувам без забележки" на чертеж "ситуация", като забележките се изписват собстноръчно под печата и се издава съгласувателно писмо, указващо задължителните изисквания при изграждане на обекта. Писмото се подготвя в отдел "ПТ" и се подписва от Управятеля на дружеството.

 

   II.4. Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура / електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация/

   Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от издадени от "В и К" ЕООД - София актуални изходни данни
 • Проект на обекта - 2 бр.
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   При наличие на В и К съоръжения в обхвата на проекта е задължително, същите да бъдат нанесени на чертежите и показани съответните отстояния от проектираните мрежи, както и да са представени детайли на пресичанията и укрепване при необходимост. Проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със забележки" или "Съгласувам без забележки" на чертеж "ситуация", като забележките се изписват собственоръчно под печата и се издава съгласувателно писмо, указващо задължителните изисквания при изграждане на обекта. Писмото се изготвя в отдел "ПТ" и се подписва от Управителя на дружеството.

 

   II.5. Пресъгласуване на работен проект.

   Поради изтекъл едногодишен срок, определен в чл.145, ал.4 от ЗУТ, или поради несъответствия с техническите норми и стандарти се налага пресъгласуване на работния проект.

   При пресъгласуване се заплаща такса с цена 50% от цената за съгласуване на съответния работен проект.

   Не се приемат заявления за съгласуване на проекти за обекти на техническата инфраструктура без предварително издадени изходни данни за наличните В и К проводи в обхвата на проекта.

   При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно действащия ценоразпис на дружеството.

 

   III. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ КЪМ В И К МРЕЖИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В И К УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

   III.1. Завление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от разрешение за строеж
 • Копие от проект за сградни В и К отклонения, съгласуван със следните инстанции: В и К ЕООД - София, "Електроразпределение", "ПТТС", "Газификация" и др. експлоатационни дружества.
 • Актуално състояние на фирмата
 • Декларация за изградена водомерна шахта и строителна готовност за изпълнение на връзката
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   След получаване на разрешение за строеж, инвеститора на новото строителство подава заявление /по образец/ в центъра за обслужване на клиенти към ЦУ на "В и К" ЕООД - София за присъединяване към В и К мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги като заплаща съответната такса, определена по методиката дадена в приложението на Наредба No4/2004г.

   Изграждането на новото СВО/СКО може да се извърши от инвеститора за негова сметка или от техническия район по В и К към съответното наелено място. За изграденото СВО/СКО, съгласно одобрения проект, се издава "Формуляр за съответсвие" /по образец/ от техническия ръководител на В и К район.

   В случаите на изграждане на отклонение от инвеститора, задължително връзката с уличния водопровод/канал се изпълнява в присъствие на представител на В и К след което се издава "Формуляр за съответсвие".

   Ако за имота има изградено (съществуващо) водопроводно отклонение, което е амортизирано и без необходимата проводимост, съществуващото СВО се прекъсва в присъствие на представител на В и К и се съставя протокол.

 

   III.2. Договора за предоставяне на В и К услуги на потребителите се предоставя на абоната след като същия престави в ЦУ попълнен и подписан от техническия ръководител на В и К района "Формуляр за съотвествие" за изграденото сградно водопроводно и/или канализационно отклонение. Със сключване на договора се открива абонатен номер на потребителя от отдел "Инкасо". Договора се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Единия екземпляр от договора се съхранява в отдел "Инкасо".

 

   IV. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ В И К МРЕЖИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В И К УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

   IV.1. Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от "В и К" мрежи:

   Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот - за сведение
 • Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план
 • Разрешение за поставяне - за преместваеми обекти (по смисъла на р.IX, гл. II от ЗУТ)
 • Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   Въз основа на писменото заявление се извършва проучване за присъединяване и в срок от 15 работни дни се предоставят на възложителя изходните данни и условията за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационното отклонение и на сградната водопроводна/канализационна инсталация и/или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа, които включват:

 • напор и експлоатационно водно количество в точката на присъединяване
 • схема с посочване на мястото на присъединяване и необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване
 • изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната/отпадната вода
 • други специфични данни, необходими за проектиране на сградната водопроводна и/или канализационна инсталация или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа

   IV.2. Съгласуване на проект за сградно водопроводно и/или канализационно отклонение.

   Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от издадени от "В и К" ЕООД - София изходни данни
 • Работен проект 2бр., съгласно гл.XII от Наредба No4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • Копие от работен проект на вътрешносградната В и К инсталация
 • Актуално състояние на фирмата
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   При представен проект, с изпълнени техническите и нормативни изисквания за проектиране на сградни В и К отклонения проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със забележки" или "Съгласувам без забележки" на чертежи "ситуация", "надлъжен профил на отклонението" и "детайл на водомерна шахта", като забележките се изписват собственоръчно под печата.

   IV.3. Заяление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от разрешение за строеж
 • Копие от проект за сградни В и К отклонения, съгласуван със следните инстанции: В и К ЕООД - София, "Електроразпределение", "ПТТС", "Газификация" и др. експлоатационни дружества.
 • Актуално състояние на фирмата
 • Декларация за изградена водомерна шахта и строителна готовност за изпълнение на връзката
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   Собственика на имота подава заявление /по образец/ в центъра за обслужване на клиенти към ЦУ на "В и К" ЕООД - София за присъединяване към В и К мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги като заплаща съответната такса, определена по методиката дадена в приложението на Наредба No4/2004г.

   Изграждането на новото СВО/СКО може да се извърши от инвеститора за негова сметка или от техническия район по В и К към съответното населено място. За изграденото СВО/СКО, съгласно одобрения проект, се издава "Формуляр за съответствие" /по образец/ от техническия ръководител на В и К район.

   В случаите на изграждане на отклонение от инвеститора, задължително връзката с уличния водопровод/канал се изпълнява в присъствие на представител на В и К след, което се издава "Формуляр за съответствие".

   Ако за имота има изградено (съществуващо) водопроводно отклонение, което е амортизирано и без необходимата проводимост, съществуващото СВО се прекъсва в пристъствие на преставител на В и К и се съставя протокол.

   IV.4. Договора за предоставяне на В и К услуги на потребителите се предоставя на абоната след като същия престави в ЦУ попълнен и подписан от техническия ръководител на В и К района "Формуляр за съответствие" за изграденото сградно водопроводно и/или канализационно отклонение. Със сключване на договора се открива абонатен номер на потребителя от отдел "Инкасо". Договора се съставя в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Единия екземпляр от договора се съхранява в отдел "Инкасо".

 

Изготвил:

инж. Р. Итова - ръководител отдел "ПТ"