Процедура - част II

 

   II.4. Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура / електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация/

   Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от издадени от "В и К" ЕООД - София актуални изходни данни
 • Проект на обекта - 2 бр.
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   При наличие на В и К съоръжения в обхвата на проекта е задължително, същите да бъдат нанесени на чертежите и показани съответните отстояния от проектираните мрежи, както и да са представени детайли на пресичанията и укрепване при необходимост. Проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със забележки" или "Съгласувам без забележки" на чертеж "ситуация", като забележките се изписват собственоръчно под печата и се издава съгласувателно писмо, указващо задължителните изисквания при изграждане на обекта. Писмото се изготвя в отдел "ПТ" и се подписва от Управителя на дружеството.

 

   II.5. Пресъгласуване на работен проект.

   Поради изтекъл едногодишен срок, определен в чл.145, ал.4 от ЗУТ, или поради несъответствия с техническите норми и стандарти се налага пресъгласуване на работния проект.

   При пресъгласуване се заплаща такса с цена 50% от цената за съгласуване на съответния работен проект.

   Не се приемат заявления за съгласуване на проекти за обекти на техническата инфраструктура без предварително издадени изходни данни за наличните В и К проводи в обхвата на проекта.

   При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно действащия ценоразпис на дружеството.

 

   III. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ КЪМ В И К МРЕЖИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В И К УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

   III.1. Завление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от разрешение за строеж
 • Копие от проект за сградни В и К отклонения, съгласуван със следните инстанции: В и К ЕООД - София, "Електроразпределение", "ПТТС", "Газификация" и др. експлоатационни дружества.
 • Актуално състояние на фирмата
 • Декларация за изградена водомерна шахта и строителна готовност за изпълнение на връзката
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   След получаване на разрешение за строеж, инвеститора на новото строителство подава заявление /по образец/ в центъра за обслужване на клиенти към ЦУ на "В и К" ЕООД - София за присъединяване към В и К мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги като заплаща съответната такса, определена по методиката дадена в приложението на Наредба No4/2004г.

   Изграждането на новото СВО/СКО може да се извърши от инвеститора за негова сметка или от техническия район по В и К към съответното наелено място. За изграденото СВО/СКО, съгласно одобрения проект, се издава "Формуляр за съответсвие" /по образец/ от техническия ръководител на В и К район.

   В случаите на изграждане на отклонение от инвеститора, задължително връзката с уличния водопровод/канал се изпълнява в присъствие на представител на В и К след което се издава "Формуляр за съответсвие".

   Ако за имота има изградено (съществуващо) водопроводно отклонение, което е амортизирано и без необходимата проводимост, съществуващото СВО се прекъсва в присъствие на представител на В и К и се съставя протокол.

 

   III.2. Договора за предоставяне на В и К услуги на потребителите се предоставя на абоната след като същия престави в ЦУ попълнен и подписан от техническия ръководител на В и К района "Формуляр за съотвествие" за изграденото сградно водопроводно и/или канализационно отклонение. Със сключване на договора се открива абонатен номер на потребителя от отдел "Инкасо". Договора се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Единия екземпляр от договора се съхранява в отдел "Инкасо".

 

   IV. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ В И К МРЕЖИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В И К УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

   IV.1. Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от "В и К" мрежи:

   Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот - за сведение
 • Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план
 • Разрешение за поставяне - за преместваеми обекти (по смисъла на р.IX, гл. II от ЗУТ)
 • Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   Въз основа на писменото заявление се извършва проучване за присъединяване и в срок от 15 работни дни се предоставят на възложителя изходните данни и условията за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационното отклонение и на сградната водопроводна/канализационна инсталация и/или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа, които включват:

 • напор и експлоатационно водно количество в точката на присъединяване
 • схема с посочване на мястото на присъединяване и необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване
 • изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната/отпадната вода
 • други специфични данни, необходими за проектиране на сградната водопроводна и/или канализационна инсталация или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа

   IV.2. Съгласуване на проект за сградно водопроводно и/или канализационно отклонение.

   Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от издадени от "В и К" ЕООД - София изходни данни
 • Работен проект 2бр., съгласно гл.XII от Наредба No4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • Копие от работен проект на вътрешносградната В и К инсталация
 • Актуално състояние на фирмата
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   При представен проект, с изпълнени техническите и нормативни изисквания за проектиране на сградни В и К отклонения проекта се съгласува в отдел "ПТ" с печат "Съгласувам със забележки" или "Съгласувам без забележки" на чертежи "ситуация", "надлъжен профил на отклонението" и "детайл на водомерна шахта", като забележките се изписват собственоръчно под печата.

   IV.3. Заяление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги на потребителите:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от разрешение за строеж
 • Копие от проект за сградни В и К отклонения, съгласуван със следните инстанции: В и К ЕООД - София, "Електроразпределение", "ПТТС", "Газификация" и др. експлоатационни дружества.
 • Актуално състояние на фирмата
 • Декларация за изградена водомерна шахта и строителна готовност за изпълнение на връзката
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   Собственика на имота подава заявление /по образец/ в центъра за обслужване на клиенти към ЦУ на "В и К" ЕООД - София за присъединяване към В и К мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на В и К услуги като заплаща съответната такса, определена по методиката дадена в приложението на Наредба No4/2004г.

   Изграждането на новото СВО/СКО може да се извърши от инвеститора за негова сметка или от техническия район по В и К към съответното населено място. За изграденото СВО/СКО, съгласно одобрения проект, се издава "Формуляр за съответствие" /по образец/ от техническия ръководител на В и К район.

   В случаите на изграждане на отклонение от инвеститора, задължително връзката с уличния водопровод/канал се изпълнява в присъствие на представител на В и К след, което се издава "Формуляр за съответствие".

   Ако за имота има изградено (съществуващо) водопроводно отклонение, което е амортизирано и без необходимата проводимост, съществуващото СВО се прекъсва в пристъствие на преставител на В и К и се съставя протокол.

   IV.4. Договора за предоставяне на В и К услуги на потребителите се предоставя на абоната след като същия престави в ЦУ попълнен и подписан от техническия ръководител на В и К района "Формуляр за съответствие" за изграденото сградно водопроводно и/или канализационно отклонение. Със сключване на договора се открива абонатен номер на потребителя от отдел "Инкасо". Договора се съставя в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Единия екземпляр от договора се съхранява в отдел "Инкасо".

 

Изготвил:

инж. Р. Итова - ръководител отдел "ПТ"