Липса на ел.захранване на помпена станция „Шияковци“