Липсва електрозахранване на помпена станция „Бобен“ за гр. Божурище

Възможно е нарушение във водоснабдяването на града.
Подадена е информация към електроразпределителното дружество.