Нарушено електроснабдяване на помпена станция Беличка река

Очаква се съдействие от електроразпределителното дружество