Административни услуги

Процедура за техническите условия и реда за присъединяване на нови абонати към „ВиК“ ЕООД – София

Процедура за техническите условия и реда за присъединяване на имоти към водоснабдителните и канализационни системи на територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София, съгласуване на устройствени планове, схеми и проекти, съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на становища за въвеждане в експлоатация на нови обекти.

Процедурата е изготвена на основание ЗУТ, Наредба №4/2004 г. „За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи“ и Общите условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от „ВиК“ ЕООД – София.

I. Изходни данни

1. Издаване на изходни данни за проектиране на сградни ВиК отклонения  (Заявление 2):

Необходими документи:

 • Попълнено заявление  №2 /по образец/;
 • Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот – за сведение;
 • Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително или копие от удобрен Подробен устройствен план;
 • Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти (по смисъла на р. IX, гл. III от ЗУТ);
 • Актуална скица на имота, издадена от техническа служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава;
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

 Въз основа на писменото заявление се извършва проучване за присъединяване и в срок от 14 работни дни се предоставят на възложителя изходни данни и условията за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационното отклонение и на сградната водопроводна/канализационна инсталация и/или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа, които включват:
– напор и експлоатационно водно количество в точката на присъединяване;
– схема с посочване на мястото на присъединяване и необходимите сервитутни зони на съорженията за присъединяване;
– изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната/отпадната вода;
– други специфични данни, необходими за проектиране на сградната водопровдна и/или канализационна инсталация или на вътрешната водопроводна/канализационна мрежа.

Изходните данни са валидни в срок от 1година.

2. Издаване на данни за прединвестиционно проучване – за проектиране на техническа инфраструктура: ВиК, газификация, електро, телефони и др. (Заявление №3)

Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/;
 • Картен материал – извадка от застроително – регулационния или кадастрален план с обозначен обхват на проучването ;

3. Издаване на данни за предварително проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план (Заявление №1)

Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/;
 • Актуална скица на имота, издадена от техническа служба на общината или общинска служба по земеделие и гори;
 • Картен материал – извадка от казастрален или устройствен план, или от КВС за съответната територия;
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

Заявленията за издаване на изходни данни се подават в центъра за обслужване на клиенти в централно управление от инвеститора или от негов законен представител

Изходните данни се издават от звено „Обслужване на клиенти“ като върху картния материал се нанасят съществуващите улични водопровод и/или канализация със съответните диаметри и материал на тръбата и в писмо, подписано от управителя се дават съответните указания и условия за проектиране на СВО/СКО или съществуващите водопровод и/или канализация.

Когато при изготвянето на изходните данни е констатирана техническа невъзможност за присъединяване на нови клиенти към съществуващите мрежи (липса на дебит и/или налягане или проводимост) или, че за прилежащите мрежи липсват съответните документи, удостоверяващи въвеждането им в експлоатация и е посочено мрежите като такива с неустановен статут, и в двете хипотези Дружеството няма да съгласува инвестиционния проект относно сградните ВиК отклонения и в последствие няма да сключи Договор за присъединяване на недвижимите имоти и потребители на вода към водопроводните и/ли канализационните системи и за предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация с клиента.

 При липса на съществуващ уличен водопровод и/или канализация пред фронта на имота се издават изходни данни за прединвестиционно проучване – за проектиране на уличен водопровод и/или канализация и не се сключва съгласувателно писмо. Заинтересованато лице /физическо или юредическо/ е необходимо да сключи договор/писмо за възлагане със съответната община, на чиято територия се намира обекта, за проектиране и изграждане на мрежи на техническата инфраструктура. Съгласувателно писмо в случая се издава след представяне на сключен договор с общината за изпълнение на уличен водопровод и/или канализация, или представяне на акт 15 (16) за обекта.

 При подаване на заявление се заплаща такса, съгласно действащия ценоразпис на дружеството.

II. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ:

1. Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове.

Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/;
 • Копие от издадени от „ВиК“ ЕООД – София предварителни данни;
 • Проект за ПУП – ПР, ПЗ или ПП – 2 бр.
 • Схема за водоснабдяване и отводняване към ПУП – ПРЗ (при съществуваща възможност имота да се водоснабди и отводни от съществуващи водоснабдителни и канализационни съоръжения);
 • Копие на актуалната скица на имота;
 • Копие от разрешение за изготвяне на ПУП;
 • Копие от документ за собственост – за сведение;
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост;

2. Съгласуване на проект за сградно водопроводно и/или канализационно отклонение и сключване на Съгласувателно писмо: (Заявление №6)

Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/;
 • Копие от издадени от „ВиК“ ЕООД – София изходни данни;
 • Работен проект , съгласно гл. XII от Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Проект, предоставен на електронен носител
 •  Копие от работен проект на вътрешната сградна ВиК инсталация (при проектиране на нови сгради в имота)
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

При представен проект, разработен от лицензиран проектант на основание „Изходни данни“ с изпълнени техническите и нормативни изисквания за проектиране на сградни ВиК отклонения проекта се съгласува в звено „Обслужване на клиенти“ с печат „Съгласувам със залебежки“ или „Съгласувам без забележки“ на чертежи: „Ситуация“, „Надлъжен профил на отклонението“ и „Детайл на водомерната шахта“, като забележките се изписват собственоръчно под печата. При съгласуван проект за сградно ВиК отклонение се сключва Съгласувателно писмо /по образец/, в който са указани техническите условия на присъединяването. Съгласувателното писмо се издава в отдел „Обслужване на клиенти“ и се подписва от Управителя. Издава се в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Съгласувателно писмо се издава в случаите:
– При изграждане на нов обект
– При промяна на предназначението на обекта, извършване на преустройство, узаконяване, надстройка или пристройка към съществуващ обект без промяна на техническите параметри на водоснабдяване и отводняване и запазване на съществуващите СВО и СКО
– При промяна предназначението на обекта, извършване на преустройство, узаконяване, надстройка или пристройка към съществуващ обект с промяна на техническите параметри на водоснабдяване и отводняване и необходимост от подмяна на съществуващите СВО и СКО.

3. Съгласуване на проект за разпределителни ВиК проводи (Заявление №7)

Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по облазец/
 • Копие от изадени от „ВиК“ ЕООД – София актуални изходни данни;
 • Работен проект, съгласно гл.XII от Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Копие от сключен договор /споразумение или възлагателно писмо/ със съответната община, стопанисваща ВиК мрежи на територията за изграждане на обект на техниската ифраструктура.
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

При представен проект, с изпълнени техническите и нормативни изисквания за проектиране на разпределителни ВиК проводи проекта се съгласува в отдел „Обслужване на клиенти“ с печат „Съгласувам със забележки“ или „Съгласувам без забележки“ на чертеж „Ситуация“, като забележките се изписват собственоръчно под печата и се издава съгласувателно писмо, указващо задължителните изисквания при изграждане на обекта. Писмото се подготвя в отдел „Обслужване на клиенти“  и се подписва от Управятеля на дружеството. Издава се в два екземпляра – по един за всяка от страните

4. Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура / електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация
(Заявление №8)

Необходими документи:

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от издадени от „ВиК“ ЕООД – София актуални изходни данни
 • Проект на обекта – оригинал
 • Проект на обекта на електроен носител
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   При наличие на ВиК съоръжения в обхвата на проекта е задължително, същите да бъдат нанесени на чертежите и показани съответните отстояния от проектираните мрежи, както и да са представени детайли на пресичанията и укрепване при необходимост. Проекта се съгласува в звено „Обслужване на клиенти“ с печат „Съгласувам със забележки“ или „Съгласувам без забележки“ на чертеж „Ситуация“, като забележките се изписват собственоръчно под печата и се издава съгласувателно писмо, указващо задължителните изисквания при изграждане на обекта. Писмото се изготвя в звено „Обслужване на клиенти“ и се подписва от Управителя на дружеството. Издава се в два екземпляра – по един за всяка от страните

5. Пресъгласуване на работен проект

   Поради изтекъл едногодишен срок, определен в чл.145, ал.4 от ЗУТ, или поради несъответствия с техническите норми и стандарти се налага пресъгласуване на работния проект.

   При пресъгласуване се заплаща такса с цена 50% от цената за съгласуване на съответния работен проект.

   Не се приемат заявления за съгласуване на проекти за обекти на техническата инфраструктура без предварително издадени изходни данни за наличните ВиК проводи в обхвата на проекта.

   При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно действащия ценоразпис на дружеството.

III. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ КЪМ ВиК МРЕЖИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Завление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на ВиК услуги на потребителите (Заявление №9):

 • Попълнено заявление /по образец/
 • Копие от разрешение за строеж
 • Копие на  чертеж ситуация от проект за сградни ВиК отклонения, съгласуван със следните инстанции: ВиК ЕООД – София, „Електроразпределение“, „ПТТС“, „Газификация“ и др. експлоатационни дружества
 • Декларация за изградена водомерна шахта и строителна готовност за изпълнение на връзката
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   След получаване на разрешение за строеж, инвеститора на новото строителство подава заявление /по образец/ в центъра за обслужване на клиенти към ЦУ на „ВиК“ ЕООД – София за присъединяване към ВиК мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на ВиК услуги като заплаща съответната такса, определена по методиката дадена в приложението на Наредба N4/2004г.

   Изграждането на новото СВО/СКО може да се извърши от инвеститора за негова сметка или от техническия район по ВиК към съответното наелено място. За изграденото СВО/СКО, съгласно одобрения проект, се издава „Формуляр за съответсвие“ /по образец/ от техническия ръководител на ВиК район.

   В случаите на изграждане на отклонение от инвеститора, задължително връзката с уличния водопровод/канал се изпълнява в присъствие на представител на ВиК след което се издава „Формуляр за съответсвие“.

   Ако за имота има изградено (съществуващо) водопроводно отклонение, което е амортизирано и без необходимата проводимост, съществуващото СВО се прекъсва в присъствие на представител на ВиК и се съставя протокол.

 Договора за предоставяне на ВиК услуги на потребителите се предоставя на абоната след като същия престави в ЦУ попълнен и подписан от техническия ръководител на ВиК района „Формуляр за съотвествие“ за изграденото сградно водопроводно и/или канализационно отклонение. Със сключване на договора се открива абонатен номер на потребителя от отдел „Инкасо“. Договора се сключва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Единия екземпляр от договора се съхранява в отдел „Инкасо“.

IV. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ (СМЯНА НА ПАРТИДА)

1. Пререгистрация на физически лица от физически лица при покупко-продажба на имот или наследство:

 • Попълнено заявление (по образец, попълнен на място в ЦУ)
 • Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот – за сведение;
 • Предоставена бележка с последно платена сметка и номер на абоната за съответния имот;
 • Приемо-предавателен протокол за проверени(сменени при необходимост) водомер и пломба, подписани от техническия ръководител на съответния район
 • Удостоверение за наследници (при имот придобит по наследство )
 • Споразумителен протокол /по образец/, при повече от един наследник
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

 2. Пререгистрация на юридически лица при покупко-продажба на имот:

 • Попълнено заявление (по образец, попълнен на място в ЦУ)
 • Предоставена бележка с последно платена сметка и номер на абоната за съответния имот;
 • Приемо-предавателен протокол за проверени(сменени при необходимост) водомер и пломба, подписани от техническия ръководител на съответния район
 • Други, изрично указани от дружеството при необходимост

   Собственика на имота подава заявление (по образец, попълнен на място) в центъра за обслужване на клиенти към ЦУ на „ВиК“ ЕООД – София за присъединяване към ВиК мрежата и сключване на окончателен договор за предоставяне на ВиК услуги като заплаща съответната такса, определена по методиката дадена в приложението на Наредба No4/2004г.

Пререгистрация (смяна на партида) може да се извърши в Централно управление “ВиК” ЕООД-София област или в съответния експлоатационен район.