Покана за участие в процедура:“Избор на обслужваща банка за нуждите на“Водоснабдяване и канализация“ЕООД София“